Niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Zdarzają się wypadki, że osoba będąca w areszcie tymczasowym została niesłusznie skazana i spędziła za kratkami parę miesięcy. Czy można wtedy ubiegać się odszkodowania za niesłuszny areszt? Oczywiście, że tak. Trzeba jednak udowodnić, że owo zatrzymanie w areszcie miało niewątpliwie, niesłuszny charakter (art. 552 § 4 KPK). A następnie wydano w stosunku do osoby wyrok uniewinniający lub umorzono postępowanie. Wtedy przysługuje takiej osobie, odszkodowanie i zadośćuczynienie ze Skarbu Państwa.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie?

Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, powinno się składać w Sądzie Okręgowym, w którym nastąpiło zwolnienie z aresztu. Na złożenie takiego oświadczenia każdy ma 1 rok od uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę, w przypadku zatrzymania, od dnia zwolnienia. Należy pamiętać, że dochodząc odszkodowania, że dochodzimy odszkodowania za niesłuszne wykonanie kary, a nie aresztowanie. Samo przeprowadzenie postępowania pozbawione jest kosztów sądowych. Należy udowodnić swoje roszczenia np. przez areszt mogliśmy stracić pracę, ponieśliśmy również koszty moralne i wykazać, że aresztowanie było niesłuszne.

Ile wynosi odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie?

Pieniądze jakich żądają poszkodowani są różne od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Jednak sąd orzekając kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia pod uwagę bierze wszystkie okoliczności takie jak utracone dochody, długość aresztu, koszty leczenia jeśli w wyniku aresztu osoba nabawiła się jakichś urazów itp. Jak powinno określać się wysokość odszkodowania wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z 2004 r.: „W postępowaniu o odszkodowanie prowadzonym na podstawie przepisów Rozdziału 58 KPK mamy do czynienia z tzw. rozłożeniem ciężaru dowodu pomiędzy wnioskodawcą (poszkodowanym) a organem sądowym. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 552 par. 4 KPK (odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie), ma charakter cywilno- prawny. W związku z tym na tle regulacji wyrażonej w art. 6 KC poszkodowany powinien udowodnić podstawę, jak i wysokość zgłoszonego roszczenia. Z kolei sąd rozpoznający wniosek o odszkodowanie zgodnie z treścią art. 2 par. 2 KPK powinien w procedowaniu dążyć do tego, ażeby podstawę rozstrzygnięcia stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne”.

Mówiąc, krótko musimy wskazać i udowodnić wszystkie nasze utracone przychody, zbierać rachunki, faktury, przydatne mogą się również w niektórych okolicznościach zeznania świadków.